خانه » صفحه راه اندازی موفقیت آمیز ایستگاه تقویت فشار گاز نایین

12
12

راه اندازی موفقیت آمیز ایستگاه تقویت فشار گاز نایین


پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار گاز نایین به شماره پیمان 97/791075 به منظور افزایش فشار گاز خط لوله 20 اینچ اصفهان یزد (تامین کنندن گاز شهرستان نائین )، واقع در کیلومتر 770 خط لوله 56 هشتم سراسری گاز  از تاریخ 03/06/97 عملیات اجرائی آن آغاز و به  مدت 180 روز مطابق پیمان، در تاریخ 10/12/97 با موفقیت راه اندازی گردید و جهت بهره برداری در سرویس قرار گرفت .