امکانات

officebuilding
officebuilding2
1 .

نيروي انساني متخصص

شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی نسبت به جذب و به کارگیری نیرو های متخصص و دارای تجربه در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی اقدام نموده و در حال حاضر دارای ظرفیت و توان بالایی می باشد.
خلاصه وضعیت آمار نیروی انسانی شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف نام بخش/پروژه دکتری فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم جمع کل
1 حوزه مدیریت عامل 2 2
2 مشاوران مالی و حقوقی 3 3
3 بازاریابی و تحقیق و توسعه 2 2
4 تکنولوژی اطلاعات و کامپیوتر 1 1 2
5 حوزه مدیریت مهندسی 1 1 2
6 بخش فرآیند و ایمنی 3 1 4
7 بخش مکانیک و ماشینری 12 12
8 بخش برق 5 5
9 بخش ابزار دقیق 1 1
10 بخش لوله کشی 3 3
11 بخش سیویل / سازه/معماری 1 1 2
12 برنامه ریزی و کنترل پروژه 2 1 3
13 مدیران پروژه 6 6
14 پروژه های نظارت کارگاهی و عالیه 6 44 15 21 86
15 حوزه مدیریت مالی و اداری 1 2 5 8
جمع نفرات کل 1 9 85 18 28 141
2 .

امكانات نرم افزاري

شركت مهندسين مشاور فرآيند سازان انرژی به منظوراجراي بخش طراحي و مهندسي پروژه ها ، آخرين استانداردها و نرم افزارهاي روز دنيا را مورد استفاده قرار مي دهد و در خصوص به كارگيري برخي از نرم افزارهاي تخصصي مي توان ادعا كرد كه جزء اولين مشاوران مي باشيم كه از آنها استفاده مي نماييم.
در ذيل كاربردي ترين نرم افزارهايي كه در هريك از بخشهاي مهندسي استفاده مي شود ارائه شده است:
• بخش فرآيند به منظور شبيه سازي فرآيندها از نرم افزار تخصصي Hysys، جهت انجام محاسبات هيدروليك خط لوله ازنرم افزار Pipesim و جهت محاسبات مربوط به Flare از نرم افزار Flarenet استفاده مي گردد .
• بخش مكانيك و ماشينري جهت محاسبات مربوط به تجهيزات ثابت و دوار از نرم افزارهاي مرتبط نظير Aspen,Tank,HTFS,Nozzle Pro, Pv Elite استفاده مي گردد ، لازم به توضيح است كه اين مشاور توانسته است از قابليتهاي ارتباطي نرم افزارهاي فوق الذكر استفاده نمايد ودر اينخصوص مي توان ادعا كرد جزء اولين مشاوران مي باشد.
• بخش برق جهت انجام محاسبات روشنايي ،قدرت مورد نياز و سايز نمودن كابل ها از نرم افزارهايي نظير Calculux ,Etap استفاده مي نمايد.
• بخش ابزار دقيق با به كارگيري نرم افزار Intools اين پيمانكار توانسته است اطلاعات دقيقي را جهت خريد براي سازندگان مهيا نمايد.
• بخش سيويل و سازه نيز از نرم افزارها ي تخصصي از قبيل Safe & Sap, Plaxis و… استفاده مي نمايد ، همچنين نرم افزار فوق العاده تخصصيBoacad كه در امر طراحي سازه هاي فلزي و تهيه نقشه هاي كارگاهي مورد استفاده قرار مي گيرد نيز توسط اين پيمانكار به كار گرفته مي شود.
• بخش لوله كشي از نرم افزار II Caesar جهت انجام محاسبات آناليز تنش و سيستم يكپارچه طراحي و مدل سازي جهت طراحي سيستم هاي لوله كشي مورد استفاده قرار مي گيرد.
• بخش برنامه ريزي و كنترل پروژه از نرم افزارهاي Primavera , Primavera Enterprise, Microsoft Project استفاده مي گردد.
• بخش كنترل اسناد ،شركت خود راسا اقدام به تهيه نرم افزاري جهت اين امر نموده است كه كليه عمليات ،ثبت ،بايگاني ، كنترل،صدور ترانسميتال و…. را انجام مي دهد.
• آخرين استانداردهاي مورد استفاده ،به صورت بانك اطلاعات كامپيوتري تهيه و در اختيار بخشهاي مهندسي قرار دارد و به صورت مداوم نسبت به روزآوري بانك اطلاعاتي مذكور اقدام ميگردد.

3 .

امكانات سخت افزاري

4 .

فضاي شركت