طراحی مفهومی (Conceptual Design)

fsecBanner003

طراحی مفهومی، پس از مطالعات امکان سنجی اولين بخش از فرآيند طراحي طرح/پروژه است،خدماتی که شرکت در این مرحله ارائه می کند به صورت خلاصه به شرح زیر می باشد:
در مرحله طراحی مفهومی براساس راه حل هاي بهينه پاسخگويي به تقاضا مبتني بر دريافت نظرات ذينفعان كليدي پروژه از جمله صاحبان ليسانس، تامين كنندگان كالا، تجهيزات و خدمات به منظور انتخاب دانش فني مناسب، تعيين سيماي كلي پروژه و تدوين مباني طراحي در مراحل پايه و تفصيلي مي باشد. در اين مرحله فرآيندهاي اصلي و كاركرد سيستم هاي عمده تشكيل دهنده طرح/پروژه تعيين مي شود و بيش از يك گزينه براي برآورده ساختن هدف طرح/پروژه پيشنهاد مي شود و در نهايت با انجام مجدد بخشي از مطالعات امكان سنجي در صورت نياز، گزينه برتر مشخص مي شود.