برگزاری جلسات HAZOP و HAZID پروژه طراحی پایه ایستگاههای تقویت فشار گاز نورآباد، دوراهان و پل کله

20
October ,2018

به منظور بررسی خطرات موجود و شناسایی ریسکهای مربوطه در ایستگاههای تقویت فشار گاز نورآباد، دوراهان و پل کله در مسیر خط دهم سراسری گاز، جلسات مطالعات HAZOP و HAZID با حضور نمایندگان کارفرمای محترم شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، و نمایندگان شرکتCPSL ، و شرکت فرآیند سازان انرژی در محل دفتر این شرکت، از تاریخ ۱۴ مهر ۹۷ به مدت ۵ روز برگزار گردید.