برگزاری جلسه KOM طرح احداث خط لوله 30و20 اينچ بيد بلند/گچساران

07
January ,2019

جلسه شروع به کار (Kick of Meeting) اجرای طرح گازرسانی به پتروشیمی و شهر گچساران، شهر بهبهان و صنایع موجود با احداث خطوط لوله 30 و 20 اینچ در تاریخ 11/10/97 طی جلسه ای در دفتر کارفرمای محترم طرح خط لوله ششم سراسری و با حضور مجری محترم طرح و سایر مسئولین طرح خط لوله ششم سراسری و نمایندگان شرکت مهندسین مشاور فرآیندسازان انرژی به عنوان مشاور نظارت عالیه و نظارت کارگاهی و شرکت های عمران سازان و تهران برکلی به عنوان پیمانکاران طرح برگزار گردید.

در این جلسه ضمن آشنایی ارکان طرح با یکدیگر، کارفرمای محترم با تأکید بر اهمیت و لزوم اتمام هر چه سریعتر طرح جهت اولویت گازرسانی به پتروشیمی گچساران، خواستار رعایت و اجرای دقیق و صحیح الزامات HSE در پروژه بعنوان مهمترین اصل اجرایی جهت جلوگیری از خسارات جانی و مالی گردید.

لازم به ذکر است خط لوله 30 اینچ و 20 اینچ بیدبلند / گچساران به طول تقریبی 115 کیلومتر بوده (45 کیلومتر خط لوله 30 اینچ و 75 کیلومتر خط لوله 20 اینچ) و شامل موارد ذیل می باشد:

  • انشعاب HOT TAP از ایستگاه کاوه پیشه

  • ایستگاه فرستنده توپک شیر در ابتدای مسیر

  • ایستگاه انشعاب 16 اینچ نیروگاه بهبهان و ایستگاه شیر در کیلومتر 500+19

  • ایستگاه فرستنده و گیرنده توپک و انشعاب 12 اینچ بهبهان و ایستگاه شیر در انتهای مسیر