خدمات نظارت کارگاهی

nezarat

خدمات نظارت کارگاهی شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی شامل نظارت بر کلیه عملیات اجرایی موضوع پیمان پیمانکار و پس از آغاز عملیات اجرایی در کارگاه های پیمانکار و با ابلاغ شروع و مطابق نظر کارفرما ارائه خواهد شد.
سازمان دستگاه نظارت شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی در محل های (کارگاه های)مختلفی مستقر خواهند شد. که محل (کارگاه-کارخانه)و تعداد و مدت زمان حضور هر یک از نظار در پروژه مطابق دستور کارفرما خواهد بود.
دستگاه نظارت شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی موظف است کلیه عملیات اجرایی را مطابق قرارداد منعقده با پیمانکار و نقشه ها و مشخصات فنی و طبق نظر کارفرما به انجام برساند