راه اندازی موفقیت آمیز ایستگاه کنترل فشار گاز نائین

03
March ,2019

پروژه احداث ایستگاه کنترل فشار گاز نائین به شماره پیمان 97/791075 به منظور کنترل فشار گاز خط لوله 20 اینچ اصفهان یزد (تامین کنندن گاز شهرستان نائین )، واقع در کیلومتر 770 خط لوله 56 هشتم سراسری گاز  از تاریخ 03/06/97 عملیات اجرائی آن آغاز و به  مدت 180 روز مطابق پیمان، در تاریخ 10/12/97 با موفقیت راه اندازی گردید و جهت بهره برداری در سرویس قرار گرفت .