ساختار سازمانی

با توجه به ساختار سازماني مصوب ، سازماندهي شركت به گونه اي صورت پذيرفته است كه حداكثر قابليت و توانايي اجراء پروژه ها در ساختار شركت وجود داشته باشد و تجربه انجام پروژه ها در داخل شركت باقي بماند.
روش انتخاب شده جهت سازماندهي ،روش ماتريسي مي باشد و بخشهاي مختلف مهندسي ،برنامه ريزي،خريد و… بر حسب نياز هر يك از پروژه ها به آنها سرويس و خدمات ارائه مي دهند.
لازم به توضيح است كه درخصوص پروژه هاي خاص نظير نظارت كارگاهي،نظارت عاليه و يا مديريت پيمان بر حسب ضرورت از روش Task Force جهت انجام كار استفاده مي گردد.
شركت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی به منظور جلب رضايت كارفرمايان محترم اين انعطاف پذيري را در سازماندهي خود لحاظ نموده است و هر جا كه ضرورت ايجاب نمايد از روش Task Force جهت اجراء پروژه ها استفاده مي نمايد.