مدیریت یک پارچه طرح (MC)

mc

به طور خلاصه خدمات قابل ارائه توسط شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی به شرح زیر می باشد:
به نمايندگي از طرف كارفرما (مجري طرح) مسئوليت مديريت، كنترل و هماهنگي پروژه‌ها و مراحل اجرايي را عهده دار می گرددو وظايف خود را در چارچوب روشها، ضوابط و دستورالعملهاي کارفرما ارائه می نماید و با اعمال مديريت مستقيم و روزانه بر ساير عوامل اجرايي در مقابل كارفرما مسئوليت صحت انجام كيفي و كمي، كار را طبق مشخصات، برآوردها و برنامه‌هاي اوليه و تغييرات احتمالي آن با ارائه گزارشات مستمر و مستند مثبته، همچنين بررسي و اظهارنظر در مورد روشهاي اجرا و پيشنهاد روش مطلوب و تفكيك خدمات و عمليات طرح به پروژه‌ها و فعاليتهاي مختلف و تعيين فصل مشترك آنها با توجه به روش انتخاب شده ، تعيين روش گردش كارها و ايجاد و حفظ هماهنگي بين فعاليتهاي طرح و عوامل اجرايي آن را عهده‌دار مي‌باشد.
اهم خدمات قابل ارائه توسط شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی به شرح زیر می باشد:

اهم خدمات مشاور در این بخش به شرح زیر می باشد:

 • ايجاد مكانيزم هاي لازم به جهت حصول اطمينان از اجراي كار در چارچوب زمان و بودجه تعيين شده .
 • كنترل هزينه هاي پروژه از طريق پايش مستمر طراحي ، كالا و تجهيزات خريداري شده مطابق با نيازهاي پروژه
 • تهيه گزارشهاي منظم از وضعيت پروژه به گونه اي كه نشان دهنده ميزان پيشرفت ، هزينه هاي انجام شده و … باشد .
 • تهيه گزارشهاي مقايسه اي از برنامه و بودجه با واقعيت ( Plan vs Actual )
 • تهيه برنامه مالي طرح به تفكيك فعاليتها
 • ايجاد سيستم كنترل پروژه به منظور كنترل پيشرفت طرح و هزينه آن.
 • بررسي و تصويب برنامه تفصيلي فعاليتهاي طرح تهيه شده بوسيله مهندسان مشاور، سازندگان و فروشندگان، بازرسان فني، پيمانكاران و ساير عوامل اجرايي.
 • دريافت گزارشهاي ماهانه فعاليتهاي طرح از عوامل اجرايي مربوطه و بررسي آنها.
 • تهيه گزارش ماهانه جمعبندي شده پيشرفت فعاليتهاي طرح و مقايسه كار و هزينه انجام شده با برنامه زماني و بودجه، تحليل انحراف از برنامه زماني و بودجه، ارائه راه حل براي جبران آنها و پيش‌بيني هزينه سه ماه آينده.
 • به هنگام كردن برنامه‌ها در دوره‌هاي تعيين شده در اسناد و مدارك قرارداد با توجه به پيشرفت كار و براساس گزارشها و تحليلهاي دريافتي.
 • بررسی تهیه برنامه سطح بندی کنترل پروژه و نظارت برایجاد سیستم های کنترل پروژه از سوی پیمانکاران
 • بررسی و تصویب برنامه تفصیلی فعالیت های مهندسی ، تدارک کالا ،ساختمان و نصب، راه اندازی و تحویل تهیه شده به وسیله پیمانکار
 • تهیه نمودار سازمان اجرائی پروژه ، و تعیین شرح کار وظایف عوامل اجرائی ، و نحوه ارتباط بین آنها
 • بررسی وتایید روش گردش کارها و فرم ها ، دستورالعمل ها و مدارک مربوط که به وسیله پیمانکار تهیه می شود
 • ایجاد و حفظ هماهنگی بین فعالیت های پروژه و عوامل اجرائی آن

اهم خدمات مشاور در این بخش به شرح زیر می باشد:

 • بازبيني و به هنگام كردن برآورد هزينه خدمات و نيازهاي مهندسي، تداركات كالا، بازرسي فني، ساختماني و نصب، راه‌اندازي، بهره‌برداري آزمايشي و تحويل، به منظور ارجاع كارها و خدمات و عقد قراردادهاي مربوطه
 • بررسي و اظهارنظر در مورد بودجه و اعتبارات پيش‌بيني شده طرح به منظور اصلاح برنامه مالي طرح
 • كنترل و تاييد ضمانتنامه‌هاي ارائه شده از سوي سازندگان و پيمانكاران
 • كنترل و تاييد پرداختها و صورتحسابهاي رسيدگي شده بوسيله پيمانكاران به منظور پرداخت از سوي كارفرما
 • تاييد تغيير مقادير كارها و مبالغ اضافي يا نقصاني پيمانها
 • حصول اطمينان از انطباق هزينه‌هاي طرح با بودجه مصوب، بازنگري هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده در دوره‌هاي مناسب و حصول اطمينان از تامين و تخصيص مناسب آنها
 • تحليل و بررسي مسائل قراردادي و اعلام نظر در مورد دعاوي سازندگان و مشاوران، بازرسان فني و پيمانكاران و رسيدگي اختلاف آنها
 • بررسي و تاييد قيمتهاي جديد پيشنهادي پيمانكاران
 • رسيدگي تاخير قراردادها و تعيين ميزان مجاز و غيرمجاز آنها و تهيه گزارش مربوطه و ارائه به كارفرما
 • پيگيري برقراري نوع بيمه‌هاي لازم، پيگيري امور بيمه و وصول خسارت در مواقع بروز خسارت
 • كنترل انجام تعهدات قراردادي و رعايت مفاد قراردادها
 • تاييد آزاد كردن تضمينهاي قراردادها پس از حصول اطمينان از انجام كامل تعهدات آنها

اهم خدمات مشاور در این بخش به شرح زیر می باشد:

 • بررسی و تایید روش ارائه صورت وضعیت پروژه به تفکیک فازهای اجرایی پروژه شامل، مهندسی، خرید و ساختمان و نصب
 • بررسی وتایید CBS پروژه برای فازهای اجرایی پروزه
 • کنترل و رسیدگی صورت وضعیتهای دریافتی به شرح زیر:
  • فاز مهندسی
  • فاز خرید-بخش خارجی
  • فاز خرید-بخش داخلی
  • فاز اجراء-ساختمان ونصب

اهم خدمات مشاور در این بخش به شرح زیر می باشد:

 • بررسی وتایید دستورالعمل هماهنگی پروژه
 • بررسی و تایید دستورالعمل مکاتبات و آرشیو اسناد
 • بررسی و تایید دستورالعمل طبقه بندی اسناد و مدارک پروژه
 • حصول اطمینان از گردش صحیح مکاتبات از طریق ممیزی های دوره ای
 • حصول اطمینان از گردش صحیح اسناد و مدارک پروژه از طریق ممیزی های دوره ای
 • حصول اطمینان از به کارگیری آخرین ویرایش مدارک و مستندات در کلیه فازهای اجرایی پروژه
 • آرشیو مکانیزه کلیه مکاتبات پروژه و نگهداری و به روز نمودن آرشیو
 • آرشیو مکانیزه کلیه مدارک و مستندات پروژه و به روز نمودن آن

اهم خدمات مشاور در این بخش به شرح زیر می باشد:

 • بررسی و تایید، Project Quality Plan بر اساس نظام QA پيمانكار
 • انجام مميزي هاي دوره‌اي سازمان پروژه به جهت حصول اطمينان از رعايت دستورالعملهاي كيفي
 • هماهنگي و نظارت بر تهيهQA Plan Project و حصول اطمينان از به كارگيري آن در پروژه
 • نظارت بر تهيه برنامه هاي آموزشي و آموزش پرسنل پروژه متناسب با QA System
 • بررسی و تایید سازمان کیفی پیمانکار
 • بررسي و تاييد نيروي انساني، كنترل كيفي
 • بررسی وکنترل کفایت نیروی انسانی در امور کنترل کیفی پیمانکار
 • حصول اطمینان از رعایت اصول کیفیت در به کارگیری مشاوران و پیمانکاران جزء توسط پیمانکار اصلی
 • حصول اطمینان
 • حصول اطمينان از بكارگيري افراد واجد صلاحيت با تجهيزات كافي براي انجام خدمات نظارت و بازرسي فني
 • حصول اطمينان از رعايت دستورالعملهاي كنترل كيفيت مواد، مصالح و تجهيزات
 • حصول اطمينان از رعايت روشها و ضوابط كنترل كيفيت كارهاي ساختمان و نصب
 • حصول اطمينان از رعايت ضوابط زيست‌محيطي
 • انجام ممیزهای دوره ای از پیمانکار به لحاظ رعایت اصول مدیریت و تضمین کیفیت

اهم خدمات مشاور در این بخش به شرح زیر می باشد:

 • بررسی و تایید، Project Procurement Plan پيمانكار
 • بررسی و تایید سازمان خرید پیمانکار
 • بررسی و تایید فهرست بلند سازندگان در انطباق با فهرست سازندگان مورد تایید کارفرما
 • بررسی و تایید فهرست کوتاه سازندگان
 • بررسی پیشنهاد پیمانکار درخصوص فهرست جدید سازندگان و ارجاع آن به کارفرما جهت اخذ تایید نهایی
 • بررسی وتایید دستورالعملهای انبارداری و نگهداری کالا
 • بررسی و تایید دستورالعملهای بسته بندی و ارسال
 • حصول اطمینان از به کارگیری دستورالعملها توسط پیمانکار از طریق ممیزی دوره ای
 • بررسی محل های نگهداری کالاها و حصول اطمینان از رعایت اصول نگهداری کالادرانطباق با کالاها
 • مراقبت و پيگيري فعاليتهاي تداركات مواد مصالح و تجهيزات شامل:
  • ساخت، بازرسي فني، بيمه، حمل، ترخيص و تحويل در چارچوب برنامه زماني
  • مراقبت در انجام خدمات بازرسي فني در كارخانه سازنده تجهيزات شامل خدمات نظارت بر ساخت
  • تجهيزات، نظارت بر آزمايشهاي نهايي تجهيزات، نظارت بر انبارداري و نگهداري در كارخانه سازنده، نظارت بر بسته‌بندي و صدور اجازه خروج
  • بازبيني و تاييد مدارك فني به منظور تطابق مشخصات فني آنها با شرايط قرارداد و استانداردهاي معتبر
  • تاييد صلاحيت سازندگان دست دوم
  • تاييد سيستمهاي كدگذاري و انبارداري، گردش انبار و مدارك انبار

خدمات کلی مشاور در دراین بخش شامل:

 • بررسی استانداردهاي مهندسي و روشهاي محاسباتي به کار گرفته شده در تهیه مدارک مهندسی
 • بازرسي فرآيند مهندسي و حصول اطمينان از رعايت موارد زير:
  • بكار گماردن افراد واجد صلاحيت و تجهيزات كافي
  • وجود سيستم اطلاعات موثر بين گروههاي مهندسي كه با يكديگر فصل مشترك دارند.
 • تعيين آن بخش از مدارك فني كه بايد قبل از ساخت يا اجرا به تاييد مديريت طرح رسد.
 • تعيين كميت، نوع استاندارد و مدارك فني، نقشه‌ها و دستورالعملها.
 • تعيين كميت، نوع استاندارد و مدارك فني، نقشه‌ها و دستورالعملها.
 • كنترل موردي فعاليتها و رسيدگي به فعاليتهاي دور شده از هدف و برنامه و انجام اقدامات اصلاحي.
 • حصول اطمينان از بهينه بودن طرح و در صورت لزوم اعمال مهندسي ارزش در طرح
 • تصميم‌گيري در مورد تغيير كارهاي مهندسي كه ضمن انجام خدمات پيش مي‌آيد و در قراردادهاي مربوط، پيش‌بيني نشده است.
 • بررسي و تاييد انحراف از استانداردها و تهيه گزارش توجيهي
 • بررسی فهرست آزمايشها
 • بررسی فهرست وسايل آزمايشگاهي و ابزار خاص
 • بررسی نقشه‌ها، مدارك و مشخصات فني ارائه شده مورد لزوم طرح
 • بررسي و تغييرات احتمالي در نقشه‌ها و مدارك اصلاحي در جهت تطبيق با يافته‌ها و شرايط جديد و تامين نيازهاي برنامه زماني
 • بررسي و تاييد نقشه‌هاي تكميلي تفصيلي و نقشه جزييات اجرايي
 • بررسي و تاييد فهرست موارد، مصالح، ماشين‌آلات و تجهيزات طرح به تفكيك قابل تامين در داخل و خارج كشور
 • بررسی و تایید فهرست و مشخصات مواد اوليه، مواد شيميايي، و ساير مواد مورد نياز بهره‌برداري با تعيين دوره زماني مربوط
 • بررسي و تاييد تهيه فهرست قطعات يدكي مورد نياز دوره بهره‌برداري با تعيين دوره زماني مربوط
 • بررسی و تایید فهرست نيروي انساني مورد نياز اجراي كار
 • بررسی و تایید فهرست ماشين‌آلات و ابزار اجراي كار
 • پيگيري دستورالعملهاي نصب و راه‌اندازي تجهيزات ماشين‌آلات از سوي تامين‌كنندگان و تاييد كفايت اين مدارك
 • بررسی و تایید دستورالعملهاي نگهداري مصالح و تجهيزات در انبار كارگاه يا پس از نصب
 • پيگيري تهيه دستورالعملهاي نگهداري و راهبري تجهيزات و ماشين‌آلات از سوي تامين‌كنندگان آنها، تنظيم و تاييد كفايت اين مدارك
 • نگهداري نقشه‌ها و مدارك فني توليد شده براي طرح تا پايان كار و تحويل به كارفرما.

وظایف و خدمات مشاور در سایر بخشهای مهندسی به شرح زیر می باشد:

خدمات مشاور در فاز صحه گذاری مدارک مهندسی پایه به شرح زیر می باشد:
• بررسی و تایید دستورالعمل ارائه پیشنهاد تغییر، اصلاح مدارک طراحی پایه
• بررسی پیشنهاد های دریافتی
• بررسی تاثیر پیشنهادهای دریافتی و حصول اطمینان از قابلیت اعمال به لحاظ فنی و انطباق با استانداردها
• بررسی اثرات حقوقی، قراردادی و مالی پیشنهادات
• تعیین میزان تاثیرات پیشنهادها به لحاظ کمی
• بررسی مدارک صحه گذاری شده توسط پیمانکار به تفکیک بخشهای مختلف

اهم وظایف مشاور در نظارت، بررسی، بازبینی و تایید مهندسی تفصیلی به شرح زیر می باشد:
در اين مرحله بازنگري و تایید مدارك طراحي تفصيلي در كليه بخشهابا در نظر گرفتن طراحي پايه و مشخصات فني تاييد شده درآن مرحله مورد بررسی قرار مي گيرد،فرآيند بازبینی وتایید مدارك ،فرآيندي پيوسته مي باشد ودرصورت مشاهده هرگونه مغايرت و يا ضرورت اعمال تغييرات مراتب به اطلاع كارفرما رسانده مي شود.
فعاليت هاي اين بخش در دو مرحله قبل از دريافت اطلاعات سازندگان و پس از دريافت و اعمال اطلاعات سازندگان توسط پیمانکار در مدارك صورت مي پذيرد. بازنگري مدارك در كليه بخشهاي مهندسي شامل،فرآيند،سيويل و سازه،معماري،لوله كشي،مكانيك و ماشينري،برق و ابزار دقيق صورت مي گیرد.
• سیستم منطق کنترل
• داده های طراحی و یا انتخاب تجهیزات.
• مشخصات فنی عمومی تجهیزات
• بررسی سیتم مخابرات و IT.
• بررسی سیستم SCADA
• بررسی مدارك مهندسي درخواستهاي خريد
• بررسي ارزیابی فني پيشنهادات سازندگان Technical Bid Analysis))
• بررسي مدارك دريافت شده از سازندگان منتخب
• بررسی مدارک مهندسی پس از درج اطلاعات سازندگان و حصول اطمینان از اعمال اطلاعات در مدارك و نقشه هاي پروژه
• پی گیری تهيه كتابچه هاي مهندسي و دستورالعملهاي بهره برداري
خدمات مهندسي كارگاهي که توسط مهندس مشاور ارائه مي گردد شامل موارد زير مي گردد:
• تامين نيروي انساني مجرب و اعزام آنها به سایت ها متناسب با پيشرفت عمليات ساختمان و نصب
• برقراري ارتباط و هماهنگي با بخش طراحي به نمايندگي از كارفرما جهت حل مسائل و مشكلات طراحي
• حصول اطمينان از در اختيار داشتن آخرين ويرايش مدارك در كارگاهها
• تصميم گيري در مورد تغيير كارهاي مهندسي كه ضمن انجام خدمات پيش مي آيد
• بررسي و تغييرات احتمالي در نقشه ها و مشخصات فني با توجه به ضرورتهاي اجرايي
• بررسي و تاييد نقشه ها و مدارك اصلاحي درجهت تطبيق با يافته ها و شرايط جديد و تامين نيازهاي برنامه زماني
• بررسي و تاييد نقشه هاي تكميلي تفصيلي و نقشه جزئيات اجرايي

بخشی از خدماتی که توسط شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی می شود، شامل موارد زیر می گردد.
• تحويل كارگاه به پيمانكاران
• بررسي و تاييد طرح جانمايي تجهيز كارگاه پيمانكاران در چارچوب طرح تجهيز كارگاه
• بررسي و تاييد روشهاي اجرايي پيشنهادي پيمانكاران
• ايجاد و حفظ هماهنگي عمليات طرح با طرحهاي ديگري كه داراي ارتباط و تاثير متقابل با اين طرح است.
• سایر موارد مورد نیاز

بخشی از خدماتی که توسط شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی می شود، شامل موارد زیر می گردد.
• تمهيد شرايط استاندارد عالي ايمني، بهداشت و محيط زيست براي افراد شرکتي و پيمانکار.
• اطمينان خاطر از اينکه تمام افراد جهت حفظ قوانين HSE آموزشهاي لازم را ديده و مسئوليت عملياتي را پذيرفته‌اند.
• تمهيد منابع ضروري براي دستيابي به استانداردها
• تشويق افراد شرکتي و پيمانکار جهت ارائه پيشنهادات و بهبود قوانين HSE
• اجرای مميزی ايمني براي وارسی اجرای صحيح قوانين ايمني ذکر شده در اين دستورالعمل و کافی بودن فعاليتهای برای هدايت جوانب مربوط به ايمني در حين کار را دارد.
• اطمينان از اجرای قوانين ايمني برای پروژه هاي خاص طبق توافق انجام شده با کارفرما .
• حفظ ارتباط مستمر با بازرس ايمنی کارفرما در زمان مميزی سيستم ايمني پروژه .
• سازماندهی و هماهنگی ودر صورت لزوم برقراری جلساتی با مسئول ايمني و مهندس ايمني و مدير سايت پروژه و در جريان قراردادن مدير پروژه از عملياتهای اصلاحی عنوان شده در جلسه و در نتيجه بهبود شرايط ايمنی کاری .
• بازرسیهای دوره ای ایمنی و آتش نشانی از تأسیسات و ساختمانها
• بازرسی ایمنی از سیستمهای اعلام و اطفای حریق اتوماتیک تأسیسات و ساختمانها
• بازدید از کپسولهای خاموش کننده در تأسیسات و ساختمانها
• بازدید ایمنی از فعالیتهای پیمانکاران شاغل در فعالیتهای جاری شرکت / منطقه عملیاتی
• بازدید ایمنی از سایت پیمانکاران اجرایی در منطقه
• نظارت بر عملیات جوشکاری و کار گرم
• بررسی و تایید مستندات ایمنی شامل دستورالعملهای کاری ، روش های اجرایی ، چک لیست ها و غیره
• جمع آوری و تنظیم آمار ماهیانه حوادث و آتش سوزیهای کارکنان رسمی و پیمانکاری
• تجزیه و تحلیل حوادث ایمنی و ارائه راهکارهای اصلاحی

بخشی از خدماتی که توسط شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی می شود، شامل موارد زیر می گردد.
• نظارت مستمر بر فرايند ساخت در كارگاه به جهت حصول اطمينان از رعايت اصول كيفي
• ارزيابي جوشكاران بر اساس دستورالعملهاي مربوطه و ارائه گواهي تاييد
• نظارت مستمر بر فعاليتهاي جوشكاري به جهت حصول اطمينان از رعايت اصول كيفي
• ارائه راهنمايي لازم در جهت انجام اقدامات اصلاحي ( در صورت نياز )
• بررسي و تاييد نيروي انساني، كنترل كيفي، مهندس مشاور موسساتي كه مسئوليت كنترل را بعهده دارند و حصول اطمينان از بكارگيري افراد واجد صلاحيت با تجهيزات كافي براي انجام خدمات نظارت و بازرسي فني
• حصول اطمينان از رعايت دستورالعملهاي كنترل كيفيت مواد، مصالح و تجهيزات
• حصول اطمينان از رعايت روشها و ضوابط كنترل كيفيت كارهاي ساختمان و نصب
• حصول اطمينان از رعايت ضوابط زيست‌محيطي

بخشی از خدماتی که توسط شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی می شود، شامل موارد زیر می گردد.
ز حصول اطمينان از تدارك نيازهاي دوره راه‌اندازي و بهره‌برداري آزمايشي از جمله : دستورالعملهاي راه‌اندازي، تجهيزات آزمايشگاهي، تجهيزات ايمني و آتش‌نشاني، قطعات يدكي، مواد شيميايي و كاتاليستها و ابزار لازم.
• حصول اطمينان از وجود تمام مجوزها و گواهيهايي كه قبل از راه‌اندازي لازم مي‌باشد.
ا حصول اطمينان از انجام تمام كنترلها و بازرسيهاي ايمني و رعايت كامل نكات ايمني براي شروع راه‌اندازي
• مديريت و هماهنگي فعاليتهاي راه‌اندازي و عوامل درگير، نظارت بر انجام آزمايشهاي راه‌اندازي و صدور تاييديه‌ها و گواهيهاي لازم در مراحل مختلف راه‌اندازي
• مديريت و هماهنگي فعاليتهاي بهره‌بردراي آزمايشي و عوامل درگير، نظارت بر انجام آزمايشهاي كارآيي و صدور تاييديه‌ها و گواهيهاي لازم در مراحل مختلف بهره‌برداري آزمايشي و تحويل طرح
م حصول اطمينان از تهيه گزارش نتايج آزمايشهاي كارآيي طرح، فرآيندها، سيستمها و تجهيزات عمده تشكيل‌دهنده آن شامل:
• حداكثر ظرفيت اندازه‌گيري شده تجهيزات و ماشين‌آلات و تعيين گلوگاههاي محدودكننده ظرفيت واحدها به منظور استفاده در هنگام تهيه طرح توسعه
• نتايج عملكرد كارآيي تجهيزات و ماشين‌آلات و مقايسه آنها با مقادير تعهد شده از سوي سازنده يا فروشنده به منظور استفاده در هنگام تهيه طرح توسعه
• نتايج مربوط به عملكرد فرآيند بكارگيري شده با مشخصات تعهد شده توسط فروشندگان دانش فني آنها
• بررسي و تاييد محاسبات كارآيي جديد براي مواردي كه مشخصات زمان طراحي با مشخصات هنگام بهره‌برداري آزمايشي متفاوت است. نظارت بر انتقال اسناد و مدارك طرح به بهره‌بردار شامل:
• نظارت بر انتقال اسناد و مدارك طرح به بهره‌بردار شامل:
• دستورالعملهاي راه‌اندازي و بهره‌برداري
• كتابچه‌هاي مهندسي

بخشی از خدماتی که توسط شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی می شود، شامل موارد زیر می گردد.
• تدارك نيازهاي دوره بهره‌برداري
• اين بخش از خدمات شامل فعاليتهايي بشرح زير است كه بايد به منظور تامين نيازهاي بهره‌برداري، يا شروع عمليات اجرايي و طبق برنامه زماني انجام شود، تا اطمينان از وجود آمادگي لازم براي ورود به موقع به دوره بهره‌برداري حاصل شود.
• برنامه‌ريزي، مديريت و پيگيري تامين به موقع تسهيلات زيربنايي طرح شامل آب، برق، سيستم مخابرات و ارتباطات، گاز و جمع‌آوري فاضلاب و… به ترتيبي كه در طرح پيش‌بيني شده است (خدمات مشاور در اين قسمت برحسب مورد بشرحي كه در ساير بخشها آمده است انجام ميشود)
• برنامه‌ريزي، مديريت و پيگيري تامين مواد اوليه، مواد شيميايي و قطعات يدكي و… به ترتيبي كه در طرح پيش‌بيني شده است. (خدمات مشاور در اين قسمت برحسب مورد بشرحي كه در ساير بخشها آمده است انجام ميشود).
• پيگيري تهيه سيستمهاي عملياتي و اطلاعات

بخشی از خدماتی که توسط شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی می شود، شامل موارد زیر می گردد.
• بازرسي و نظارت بر عملكرد طرح در دوره تضمين
• رسيدگي به نواقص و معايب احتمالي در دوره تضمين، تهيه فهرست آنها و پيگيري رفع نواقص
• نظارت بر رفع نواقص و حصول اطمينان از رفع آنها و انجام كارهاي ترميمي از سوي عوامل مربوطه و تاييد گزارش بازرسي فني در مورد رفع نواقص
• حصول اطمينان از انجام تمامي تعهدات و خدمات مهندسي، بازرسي فني، تداركاتي و اجرايي مربوط به دوره تضمين
• صدور گواهي اتمام دوره تضمين به منظور آزاد كردن تضمين قراردادها