خانه » پروژه ی پروژه خدمات مشاوره طراحی و تهیه اسناد مناقصه پروژه احداث ادامه خط دهم سراسری حدفاصل پل کله/ نیزار قم به طول حدود 230 کیلومتر و قطر 56 اینچ

پروژه خدمات مشاوره طراحی و تهیه اسناد مناقصه پروژه احداث ادامه خط دهم سراسری حدفاصل پل کله/ نیزار قم به طول حدود 230 کیلومتر و قطر 56 اینچ

پروژه خدمات مشاوره طراحی و تهیه اسناد مناقصه پروژه احداث ادامه خط دهم سراسری حدفاصل پل کله/ نیزار قم به طول حدود 230 کیلومتر و قطر 56 اینچ