شبکه های اجتماعی

خانه » صفحه پروژه ها

پروژه ها

به صورت خلاصه فعالیتها و پروژ های طراحی و مهندسی و نظارت انجام شده و در دست انجام شرکت در ادامه ارائه شده است :

• تلمبه خانه نفت سبزآب ( با مشارکت انرژی دالان)
• ایستگاههای دریافت و ارسال توپک پازنان و بی بی حکیمه (با مشارکت رامپکو)
• احداث پنج ایستگاه تقویت فشار گاز خط پنجم سراسری گاز (با مشارکت OTC)

• طراحی و خدمات مشاوره واحد های بهره برداری نفت گچساران
• طراحی پایه پنج ایستگاه تقویت فشار گاز خط هشتم سراسری گاز
• طراحی تفصیلی ایستگاه تقویت فشار گاز تکاب
• طراحی تفصیلی ایستگاه تقویت فشار گاز آغاجاری
• طراحی تفصیلی اتصال گاز پارس جنوبی به پالایشگاه فجر جم
• طراحی پایه و تفصیلی هفت ایستگاه تقویت فشار گاز خط چهارم سراسری گاز (با مشارکت OTC)
• طراحی پایه و تفصیلی چهار ایستگاه خط 48 اینچ آذربایجان (با مشارکت OTC)

• ایستگاه تقویت فشار گاز تکاب
• تلمبه خانه نفت سبزآب
• پنج ایستگاه تقویت فشار گاز خط سراسری پنجم
• اتصال گاز پارس جنوبی به پالایشگاه فجر جم
• ایستگاههای دریافت و ارسال توپک پازنان و بی بی حکیمه

• نظارت عاليه و کارگاهی خط انتقال 42 اینچ گاز ترش شهید مندنی زاده به پالایشگاه بید بلند 1
• نظارت عاليه و کارگاهی خط لوله انتقال گاز اسفراین، جغتای و نقاب به طول 80کیلومتر
• نظارت عاليه و کارگاهی انشعاب خط لوله 30 اینچ بندرعباس از خط هفتم سراسری به طول 30کیلومتر
• نظارت عاليه و کارگاهی سه ايستگاه تقويت فشار گاز خط هشتم سراسری گاز
• نظارت عالیه و کارگاهی بر نصب توربینهای یدک ده ایستگاه تقویت فشارگاز
• خدمات نظارت ، مهندسی کارگاهی و بازنگری طراحی پروژه های شرکت پایانه های نفتی ایران
• نظارت عالیه و کارگاهی تعویض بخشی از خط لوله “56 دوم سراسری (کنگان- فرآشبند) به طول 60 کیلومتر
• نظارت عاليه و کارگاهی طرح احداث ادامه خط لوله “56 انتقال گاز ششم سراسری از بید بلند- اهواز به طول 110کیلومتر
• نظارت عاليه و کارگاهی پنج ايستگاه تقويت فشار گاز خط هشتم سراسری گاز
• نظارت عاليه و کارگاهی ایستگاه تقویت فشار گاز آغاجاری
• نظارت عاليه و کارگاهی خط لوله ارتباطی آغاجاری به طول 30 کیلومتر
• نظارت عاليه و کارگاهی چهارايستگاه تقويت فشار گاز خط چهارم سراسری گاز

• چهارايستگاه تقويت فشار گاز خط 48 اینچ آذربایجان (با مشارکت OTC)


ادامه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه خط لوله 42 اینچ انتقال گاز ترش به پالایشگاه بید بلند 1


پروژه نظارت کارگاهی و نظارت عالیه خط انتقال گاز اسفراین-نقاب-جغتای


پروژه خرید خدمات مشاوره نظارت عالیه وکارگاهی خط لوله “30 بندرعباس


پروژه خدمات نظارت کارگاهی و نظارت عالیه برپروژهEPC تاسیسات تقويت فشار گازخنج/جهرم/صفاشهر


پروژه نظارت عالیه و کارگاهی نصب توربو کمپرسورهای یدک تاسیسات ده ایستگاه تقویت فشارگاز


پروژه انجام خدمات نظارت ، مهندسی کارگاهی و بازنگری طراحی پروژه های شرکت پایانه های نفتی ایران


پروژه نظارت عاليه و کارگاهی احداث خط لوله “56 انتقال گاز ششم سراسری از بید بلند–اهواز به روش (EPC)


پروژه نظارت عالیه وکارگاهی احداث خط لوله “56 به طول 60 کیلومتر بموازات خط دوم سراسری (کنگان-فراشبند)


پروژه طراحی پایه ، تهیه اسناد مناقصه ، نظارت کارگاهی و نظارت عالیه پنج ايستگاه تقويت فشار گاز بر روي خط لوله هشتم سراسری


پروژه طراحي مهندسي پايه و تفصيلي و ارائه خدمات مهندسي خريد براي 5 ايستگاه تقويت فشار گاز


پروژه طراحی مهندسی تفصیلی، ايستگاه اضطراری تقويت فشار گاز تکاب


پروژه خدمات مهندسی تکمیل طراحی تفصیلی، خدمات نظارت کارگاهی و عالیه خطوط لوله 24 و 20 اینچ ارتباطی ايستگاه تقويت فشار گاز آغاجاری


پروژه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه چهار ایستگاه تقویت فشار گاز، ايستگاههای 5-8 خط لوله چهارم سراسری


پروؤه طراحي مهندسي تفصيلي، خريد و نصب ايستگاه تلمبه خانه سبز آب (EPC)


پروژه طراحي مهندسي تفصیلی و مشاوره اتصال گاز پارس جنوبی به پالایشگاه گاز فجر جم (خط لوله “56)


پروژه مهندسي،خريد،نصب ايستگاه C06 و C08 پمپاژ آب مس سرچشمه کرمان (EPC)


پروژه مهندسي،خريد،نصب و راه اندازي انبار نفت بيرجند(EPC)


پروژه مهندسي،خريد،نصب و راه اندازي دستگاههاي ارسال كننده و دريافت كننده توپك هوشمند و شيرهاي توپي ايستگاههاي 1400و 3500


پروژه مديريت پيمان چهار ايستگاه تقويت فشار گاز (MC)


پروژه طراحي مهندسي پايه و تفصيلي 7 ايستگاه تقويت فشار گاز


پروژه طراحي مهندسي پايه و تفصيلي 4 ايستگاه تقويت فشار گاز بر روی خط لوله دوم آذربایجان


پروژه طراحي پايه، نظارت عاليه و کارگاهي دو ايستگاه تقويت فشار گاز ارسنجان و خيرگو


پروژه نظارت عالیه وکارگاهی ادامه احداث خط لوله انتقال گاز “30 بندرعباس