شبکه های اجتماعی

خانه » پروژه ی ادامه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه خط لوله 42 اینچ انتقال گاز ترش به پالایشگاه بید بلند 1

ادامه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه خط لوله 42 اینچ انتقال گاز ترش به پالایشگاه بید بلند 1

ادامه خدمات نظارت کارگاهی و عالیه خط لوله 42 اینچ انتقال گاز ترش به پالایشگاه بید بلند 1