مطالعات امکان سنجی (Feasibility Study)

fsecBanner004

در این مرحله خدمات ارائه شده توسط شرکت شامل : مجموعه مطالعاتي است كه به منظور بررسي جنبه هاي مختلف طرح/پروژه مشتمل بر فني، مالي، اقتصادي و اجتماعي، زيست محيطي و ايمني انجام مي پذيرد و در بخش هاي مطالعات فرصت، مطالعات امكان سنجي اوليه و مطالعات امكان سنجي نهايي تكامل مي يابد.
اگر چه چارچوب و سرفصل مطالعات امكان سنجي تقريبا” ثابت است، ليکن از آنجا که حدود نوع و دقت اطلاعات در مراحل انجام اين مطالعه تغيير مي کند ممکن است اين مطالعات در بيش از يک مرحله و تحت عناوين پيش مطالعه امکان سنجي ، امکان سنجي اوليه و امکان سنجي نهايي صورت پذيرد.
سرفصل ها مطالعاتي مورد نظر شرکت و خدمات قابل ارائه به شرح ذيل است:

سابقه و تاريخچه طرح : شامل باني يا بانييان طرح، تاريخچه و هزينه مطالعات و نتيجه بررسيهايي كه قبلاً انجام شده است.

بازار و ظرفيت : بررسي بازار و تقاضا، پيش بيني فروش و بازاريابي، برنامه توليد انواع محصولات و ظرفيت كارخانه.

مواد اوليه و نهاده ها مورد نياز : مواد اوليه و نهاده ها مورد نياز و محل و نحوه تامين آنها شامل مواد خام، مواد نيم ساخته، مواد كمكي، ملزومات كارخانه، آب، برق و گاز و …

موقعيت و محل : باتوجه به دسترسي به مواد اوليه و بويژه راه ها ارتباطي و امكان پذير جذب نيرو ماهر صورت مي پذيرد.

طراحي پروژه: شامل تعريف و تعيين دامنه ،محدوده پروژه ، فناوری ،روشهای مختلف توليد

ساختمانها با زيربناهای لازم: زمين و محوطه به همراه برآوردهای تقريبي از هزينه های سرمايه تامين تجهيزات و كارها ساختماني

برآورد هزينه : سازمان و برآورد هزينه های سربار توليد، فروش و اداری.

برآورد نيرو انساني بهره بردار : اعم از كارگر و كارمند باتوجه به طبقه بند مهارتي و برآورد هزينه مربوطه.

برنامه ريزی اجرا پروژه : شامل برآورد از هزينه ها اجرا پروژه به همراه جدول زمانبندی

ارزيابي مالي و اقتصاد : شامل مجموع هزينه های سرماايه گذاری اعم از ثابت و سرمايه درگردش، ، منابع تامين مالي ، هزينه توليد به تفکيک ثابت و متغير، ارزيابي اقتصادی( سود آوری) درابعاد خرد و كلان شامل دوره و نرخ بازگشت سرمايه، نقطه سربسر ، تأثيرات طرح در ايجاد اشتغال و غيره.

اين مطالعات كه با يك طرح شماتيك نيز همراه است وجاهت و امكانپذيری مقدماتي ازسرمايه گذاری را ارائه مي نمايد.

[wpstatistics stat=visitors time=today]

[wpstatistics stat=visits time=today]