نیروی انسانی متخصص

mc

شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی نسبت به جذب و به کارگیری نیرو های متخصص و دارای تجربه در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی اقدام نموده و در حال حاضر دارای ظرفیت و توان بالایی می باشد.
خلاصه وضعیت آمار نیروی انسانی شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

ردیف نام بخش/پروژه دکتری فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم جمع کل
1 حوزه مدیریت عامل 2 2
2 مشاوران مالی و حقوقی 3 3
3 بازاریابی و تحقیق و توسعه 2 2
4 تکنولوژی اطلاعات و کامپیوتر 1 1 2
5 حوزه مدیریت مهندسی 1 1 2
6 بخش فرآیند و ایمنی 3 1 4
7 بخش مکانیک و ماشینری 12 12
8 بخش برق 5 5
9 بخش ابزار دقیق 1 1
10 بخش لوله کشی 3 3
11 بخش سیویل / سازه/معماری 1 1 2
12 برنامه ریزی و کنترل پروژه 2 1 3
13 مدیران پروژه 6 6
14 پروژه های نظارت کارگاهی و عالیه 6 44 15 21 86
15 حوزه مدیریت مالی و اداری 1 2 5 8
جمع نفرات کل 1 9 85 18 28 141