امكانات سخت افزاري

hardware

شركت مهندسين مشاور فرآيند سازان انرژی نسبت به تجهيز خود بر مبناي آخرين تكنولوژي موجود در امر شبكه و رايانه اقدام نموده است و در اين زمينه بهترين امكانات موجود را مورد استفاده قرارداده است ، فهرست امكانات سخت افزاري شركت به شرح زير مي باشد:

Row Description Number Remark
1 Server 8 HP
2 PC-Pentium IV 95 Different
3 intel based 8 Note Book
4 Scanner 4 HP
5 Printer 14 HP
6 Plotter 1 HP
7 Copy Machine 5 Richo
8 Fax 12 Richo