بازدید مجری محترم طرح تأسیسات تقویت فشار گاز جناب آقای مهندس رحیمی و هیئت همراه از تأسیسات ارسنجان

06
March ,2018

در تاریخ 96/12/08 جناب آقای مهندس رحیمی مجری محترم طرح تأسیسات تقویت فشار گاز به همراه جناب آقای مهندس سرانی مدیریت محترم ساختمان و نصب و جناب آقای مهندس علیپوری مدیریت محترم پروژه از سایت ارسنجان بازدید به عمل آوردند.
در این بازدید مجری محترم طرح ضمن تأکید بر اولویت احداث و راه اندازی تأسیسات مذکور در زمان تعیین شده، رعایت الزامات ایمنی (HSE) و همچنین اجرای فعالیتها مطابق برنامه زمانبندی مصوب را به کلیه عوامل پروژه متذکر شدند.


آلبوم تصاویر