بازدید مدیر عامل محترم شرکت مهندسی و توسعه گاز

14
مهر 1395

بازدید مدیر عامل محترم شرکت مهندسی و توسعه گاز، جناب آقای مهندس تربتی به همراه سایر اعضای محترم هیات مدیره از پروژه خط لوله 30 اینچ اسفراین-نقاب-جغتای