تحویل واحد یدک ایستگاه شهرضا خط چهارم سراسری

22
August ,2016

درمورخ 1/6/95 تزریق گاز واحد یدک ایستگاه شهرضا با فشار 920 PSI بدون حادثه و با ایمنی کامل انجام پذیرفت، پیرو آن در مورخ 95/6/01 ساعت 11:30 دقیقه ظهر توربین یدک به مدت 72 ساعت در خط چهارم سراسری  استارت گردید و پس از  سپری نمودن تست 72 ساعت مورخ 7/6/95 تحویل بهره بردارمنطقه 2 عملیات انتقال گاز شد .