راه اندازی واحدهای A , C ایستگاه صفاشهر

24
تیر 1395

با توجه به اجرای عملیات Tie-in خطوط ورودی و خروجی ایستگاه خط هشتم سراسری در مورخ 05/02/95 و آماده بودن تاسیسات و توربوکمپرسورهای واحد A , C جهت راه اندازی، در مورخ 23/03/95 ساعت 12:00 تست 72 ساعت راه اندازی واحد های A , C آغاز گردید و در تاریخ 26/03/95 در ساعت 12:00 با موفقیت به پایان رسید . دراین تست فشار ورودی واحد A  برابر با 737 psi و دمای ورودی برابر با º30 و فشار خروجی واحد A برابر با 989 psi و دمای خروجی برابر با º55 بدست آمد و همین طور برای واحد  C فشار ورودی برابر با 740 psi و دمای ورودی برابر با º30 و فشار خروجی واحد C برابر با 981 psi و دمای خروجی برابربا º54 حاصل شد و به همین ترتیب واحدها با افزایش فشار گاز بر روی خط هشتم سراسری مشغول به کار می باشند.