راه اندازی واحد چهارم ایستگاه تقویت فشار گاز خیرگو

28
دی 1395

عملیات راه اندازی توربین (SGT 600-SIEMENS ) واحد چهارم ایستگاه خیرگو واقع در خط چهارم سراسری با ظرفیت 33 میلیون متر مکعب استاندارد در روز (MMSD) با فشار ورودی psi1097 و فشار خروجیpsi  1210 در مورخ 22/10/95 با حضور بهره بردار محترم پس از اتمام 72 ساعت تست با موفقیت به پایان رسید . این ایستگاه با ظرفیت کامل با چهار واحد توربوکمپرسور وارد مدار خطوط انتقال گاز کشور شد.