طراحی تفصیلی (Detail Design)

detaildesign

فعالیت طراحي تفصيلي پس از پايان مرحله طراحي پايه و درخصوص بخشی ازکارها به صورت موازی با آن به منظورانجام محاسبات نهایی ، تهيه نقشه های اجرایی و ساخت ، نهایی نمودن مشخصات فني ، و ساير اسناد و مدارك مهندسي صورت می پذیرد.
به صورت خلاصه خدمات قابل ارائه در این بخش توسط شرکت مهندسین مشاور فرآیند سازان انرژی شامل موارد زیر می باشد:

1 .

فرایند

 • تكميل و به روزآوري نقشه هاي P&ID و نقشه هاي مشابه (براي فرآيند اصلي و سرويسهاي جانبي)
 • تهيه فهرست تجهيزات و ماشين آلات
 • تكميل و به روزآوري برگه هاي اطلاعاتي فرآيندي (Process Data Sheet) براي كليه تجهيزات
 • تهيه داده هاي فرآيندي براي ابزار دقيق و خروجي آنها
 • طراحي و محاسبات شيرهاي اطمينان ، كنترل و سيستمهاي اندازه گيري) (orifice plate
 • انجام هماهنگي با ديگر بخشها
 • بازنگري و نهايي نمودن HAZOP STUDY
2 .

مكانيك

 • نهايي سازي مباني (فلسفه) طراحي، مشخصات فني و برگه هاي اطلاعاتي تجهيزات (درصورت نياز)
 • تهيه مشخصات فني تجهيزات (در صورت نياز)
 • تهيه برگه هاي اطلاعاتي تجهيزات (در صورت نياز)
 • تعيين آزمايشها و بازرسي فني مورد نياز
 • طراحي سيستم HVAC و تهيه نقشه هاي مربوطه
 • تهيه فهرست اقلام HVAC
 • انجام هماهنگي با ديگر بخشها
3 .

لوله کشی

 • نهايي سازي مباني (فلسفه) طراحي و مشخصات فني لوله كشي ( درصورت نياز)
 • نهايي سازي نقشه هاي Key Plan, Plot Plan ،…. (درصورت نياز)
 • تهيه مدل و نقشه هاي پلان لوله كشي
 • تهيه نقشه هاي سيستم لوله كشي زيرزميني
 • تهيه نقشه هاي ايزومتريك
 • انجام محاسبات آناليز تنش
 • تهيه فهرست مقادير اقلام لوله كشي
 • انجام هماهنگي با ديگر بخشها
4 .

ابزار دقيق

 • نهايي سازي مباني (فلسفه)‌ طراحي و مشخصات فني سيستم و ادوات ابزار دقيق و كنترل (درصورت نياز)
 • تكميل و به روزآوري برگه هاي اطلاعاتي ابزار دقيق
 • تهيه نقشه هاي جزئيات نصب ادوات ابزار دقيق
 • تهيه Logic Diagram
 • تهيه نقشه هاي مدارات ابزار دقيق ،‌جعبه هاي اتصالات ، كابل كشي و مشخصات كابلها
 • طراحي و تهيه نقشه هاي سيستم هاي كشف و اعلام حريق
 • تهيه فهرست مقادير براي سيستم ابزار دقيق
 • انجام هماهنگي با ديگر بخشها
5 .

برق

 • نهايي سازي مباني (فلسفه) طراحي، مشخصات فني و نقشه هاي Single Line برق (در صورت نياز)
 • تكميل مشخصات فني تجهيزات برقي (ژنراتور، ‌ترانسفورماتور، تابلوهاي كنترل موتورها (MCC) و غيره)
 • به روزآوري نقشه هاي Area Classification
 • انجام محاسبات مربوط به برآورد بارها، تعيين اندازه كابلها، رله هاي حفاظتي ، جريان اتصال كوتاه و غيره
 • طراحي سيستم روشنايي مربوط به محوطه و ساختمانها و تهيه نقشه هاي مربوطه
 • طراحي شبكه اتصال زمين و نقشه هاي مربوطه
 • تهيه جداول و فهرست مقادير اقلام برقي
 • طراحي سيستم مخابراتي ايستگاهها
 • انجام هماهنگي با ديگر بخشها
6 .

سيويل و سازه

 • نهايي سازي مباني (فلسفه) طراحي و مشخصات فني (درصورت نياز)
 • تهيه نقشه هاي فونداسيون تجهيزات و ماشين آلات و اسكلتهاي فلزي
 • طراحي سازه سايبان توربوكمپرسورها و Pipe Rack و تهيه نقشه هاي مربوطه
 • طراحي ساختمانهاي مورد نياز ايستگاهها (اتاق كنترل ، كارگاه ، كلينيك و …)
 • تهيه نقشه هاي كانالهاي برق و ابزار دقيق و تاسيسات
 • تهيه نقشه هاي Road & Paving Plan
 • تهيه نقشه هاي دفع فاضلاب و آبهاي سطحي
 • تهيه نقشه هاي ترانشه هاي نصب كابلها
 • برآورد متره كارهاي ساختماني
 • انجام هماهنگي با ديگر بخشها