عملیات تزریق گاز به خط لوله 30 اینچ بندرعباس و تاسیسات مربوطه

11
مهر 1396

درمورخه 01/07/1396 با حضور نمایندگان محترم بهره بردار منطقه6 عملیاتی گاز ، نمایندگان محترم کارفرما ، نمایندگان مشاور و پیمانکارو با حضور اکیپهای HSE مربوطه، عملیات قطع گاز خط لوله 30 اینچ غرب بندرعباس به منظوراتصال ایستگاه رسیور و خط کیکر مربوطه به خط اصلی در کیلومتر36 و همچنین اتصال خط لوله رودخانه کول (کیلومتر 400+4) به خط اصلی انجام گردید.

پس از انجام عملیات قطع گاز و با برنامه ریزی فشرده و منسجم در کمتر از 24 ساعت و در مورخ 02/07/96 مجدداً عملیات تزریق گاز به خط اصلی از کیلومتر صفر الی 21 و در ادامه از کیلومتر 21 الی36 با موفقیت به انجام رسید.