خانه » پروژه ی پروژه مهندسي،خريد،نصب ايستگاه C06 و C08 پمپاژ آب مس سرچشمه کرمان (EPC)

پروژه مهندسي،خريد،نصب ايستگاه C06 و C08 پمپاژ آب مس سرچشمه کرمان (EPC)

پروژه مهندسي،خريد،نصب ايستگاه C06 و C08 پمپاژ آب مس سرچشمه کرمان (EPC)