خانه » پروژه ی پروژه نظارت عاليه و کارگاهی احداث خط لوله “56 انتقال گاز ششم سراسری از بید بلند–اهواز به روش (EPC)

پروژه نظارت عاليه و کارگاهی احداث خط لوله “56 انتقال گاز ششم سراسری از بید بلند–اهواز به روش (EPC)

پروژه نظارت عاليه و کارگاهی احداث خط لوله “56 انتقال گاز ششم سراسری از بید بلند–اهواز به روش (EPC)