خانه » پروژه ی پروژه نظارت عالیه وکارگاهی احداث خط لوله “56 به طول 60 کیلومتر بموازات خط دوم سراسری (کنگان-فراشبند)

پروژه نظارت عالیه وکارگاهی احداث خط لوله “56 به طول 60 کیلومتر بموازات خط دوم سراسری (کنگان-فراشبند)

پروژه نظارت عالیه وکارگاهی احداث خط لوله “56 به طول 60 کیلومتر بموازات خط دوم سراسری (کنگان-فراشبند)