پروژه ها

به صورت خلاصه فعالیتها و پروژ های طراحی و مهندسی و نظارت انجام شده و در دست انجام شرکت در ادامه ارائه شده است :

• تلمبه خانه نفت سبزآب ( با مشارکت انرژی دالان)
• ایستگاههای دریافت و ارسال توپک پازنان و بی بی حکیمه (با مشارکت رامپکو)
• احداث پنج ایستگاه تقویت فشار گاز خط پنجم سراسری گاز (با مشارکت OTC)
• طراحی و خدمات مشاوره واحد های بهره برداری نفت گچساران
• طراحی پایه پنج ایستگاه تقویت فشار گاز خط هشتم سراسری گاز
• طراحی تفصیلی ایستگاه تقویت فشار گاز تکاب
• طراحی تفصیلی ایستگاه تقویت فشار گاز آغاجاری
• طراحی تفصیلی اتصال گاز پارس جنوبی به پالایشگاه فجر جم
• طراحی پایه و تفصیلی هفت ایستگاه تقویت فشار گاز خط چهارم سراسری گاز (با مشارکت OTC)
• طراحی پایه و تفصیلی چهار ایستگاه خط 48 اینچ آذربایجان (با مشارکت OTC)
• ایستگاه تقویت فشار گاز تکاب
• تلمبه خانه نفت سبزآب
• پنج ایستگاه تقویت فشار گاز خط سراسری پنجم
• اتصال گاز پارس جنوبی به پالایشگاه فجر جم
• ایستگاههای دریافت و ارسال توپک پازنان و بی بی حکیمه
• نظارت عاليه و کارگاهی خط انتقال 42 اینچ گاز ترش شهید مندنی زاده به پالایشگاه بید بلند 1
• نظارت عاليه و کارگاهی خط لوله انتقال گاز اسفراین، جغتای و نقاب به طول 80کیلومتر
• نظارت عاليه و کارگاهی انشعاب خط لوله 30 اینچ بندرعباس از خط هفتم سراسری به طول 30کیلومتر
• نظارت عاليه و کارگاهی سه ايستگاه تقويت فشار گاز خط هشتم سراسری گاز
• نظارت عالیه و کارگاهی بر نصب توربینهای یدک ده ایستگاه تقویت فشارگاز
• خدمات نظارت ، مهندسی کارگاهی و بازنگری طراحی پروژه های شرکت پایانه های نفتی ایران
• نظارت عالیه و کارگاهی تعویض بخشی از خط لوله “56 دوم سراسری (کنگان- فرآشبند) به طول 60 کیلومتر
• نظارت عاليه و کارگاهی طرح احداث ادامه خط لوله “56 انتقال گاز ششم سراسری از بید بلند- اهواز به طول 110کیلومتر
• نظارت عاليه و کارگاهی پنج ايستگاه تقويت فشار گاز خط هشتم سراسری گاز
• نظارت عاليه و کارگاهی ایستگاه تقویت فشار گاز آغاجاری
• نظارت عاليه و کارگاهی خط لوله ارتباطی آغاجاری به طول 30 کیلومتر
• نظارت عاليه و کارگاهی چهارايستگاه تقويت فشار گاز خط چهارم سراسری گاز
• چهارايستگاه تقويت فشار گاز خط 48 اینچ آذربایجان (با مشارکت OTC)

پروژه نظارت کارگاهی و عالیه و بازرسی شخص ثالث در پروژه خط انتقال 30 اینچ نور کلار آباد


پروژه خدمات مشاوره طراحی و تهیه اسناد مناقصه پروژه احداث ادامه خط دهم سراسری حدفاصل پل کله/ نیزار قم به طول حدود 230 کیلومتر و قطر 56 اینچ


پروژه طراحي پايه، نظارت عاليه و کارگاهي سه ايستگاه تقويت فشار گاز نورآباد، دوراهان، پل کله


پروژه خدمات نظارت کارگاهي و عاليه احداث خط لوله 30 و 20 اينچ بيدبلند/گچساران به روش EPC


پروژه نظارت کارگاهی و عالیه طرح خطوط لوله و تاسیسات جانبی انتقال نفت خام میادین غرب کارون