استاندارد مدیریت پروژه PMBOK

01
مهر 1396

در راستای خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت، دوره آموزشی آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه PMBOK برای کارکنان ارشد شرکت برگزار و زمینه پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
ISO 21500:2012 فراهم گردید