خانه » صفحه استاندارد مدیریت پروژه PMBOK

23
09

استاندارد مدیریت پروژه PMBOK


در راستای خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه شرکت، دوره آموزشی آشنایی با استاندارد مدیریت پروژه PMBOK برای کارکنان ارشد شرکت برگزار و زمینه پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت
ISO 21500:2012 فراهم گردید