تاسیسات تقویت فشار گاز صفاشهر 8

14
دی 1395

ایستگاه تاسیسات تقویت فشار گاز صفاشهر واقع در خط هشتم سراسری  شامل 3 دستگاه توربوکمپرسور 25 مگاواتی به همراه سیستم لوله کشی ،اسکرابرها و کولرهای هوایی ،سیستم های جانبی تولید هوای ابزاردقیق ،ژنراتورهای اضطراری ،مرکز تقلیل فشار ،سیستم برق رسانی MV,LV ،سیستم ارت و صاعقه گیر ،سیستم های کنترل ESD,SCS ،سیستم های ایمنی در مورخ 10/07/95 تحویل بهره بردار منطقه 5 (تحویل موقت ) عملیات انتقال گاز گردید. صورتجلسه تحویل موقت در مورخ 07/10/95 به امضاء و تایید نهایی رسید.