خانه » صفحه عملیات تزریق گاز ایستگاه خنج

14
08

عملیات تزریق گاز ایستگاه خنج


در روز یکشنبه مورخ 24/05/95 پس از رفع پانچ های ایستگاه با حضور نمایندگان محترم بهره بردار و همچنین رئیس HSE منطقه 5 انتقال گاز عملیات تزریق گاز ایستگاه با موفقیت کامل انجام گردید.