وضعیت HSE در پروژه اسفراین نقاب –جغتای

24
تیر 1395

پروژه  اسفراین نقاب –جغتای   که در مرحله 42% پیشرفت واقعی کل و 63% بخش 30 اینچ قراردارد .پیرو عملکرد مطلوب  عوامل کارگاهی وعالیه پیمانکار ومشاور ، تاکنون روند بسیارمثبتی  از لحاظ HSE داشته است و باتوجه به تعدد جبهه های کاری وانجام عملیات آتش باری در چند منطقه ازمسیر وحتی آتش باری  آرام در مجاورت خطوط تغذیه گرم  همواره مورد توجه بازرسان  محترم در زمینه های مختلف اجرایی وفنی  می باشد.کلیه مستندات مرتبط با HSE همواره با پیشرفت فعالیت  های اجرایی و افزایش جبهه های کاری بروزرسانی شده است.از جمله کارهای صورت گرفته در پروژه می توان به تدوین و بروزرسانی HSE-PLAN، برگزاری دوره های آموزشی ، آزمایشات بدو استخدام و دوره ای ، سنجش آلاینده های زیست محیطی،ارزیابی ریسک و بروزرسانی آن، تامین تجهیزات فردی مناسب و … اشاره نمود.