خانه » پروژه ی پروژه طراحي مهندسي تفصیلی و مشاوره اتصال گاز پارس جنوبی به پالایشگاه گاز فجر جم (خط لوله “56)

پروژه طراحي مهندسي تفصیلی و مشاوره اتصال گاز پارس جنوبی به پالایشگاه گاز فجر جم (خط لوله “56)

پروژه طراحي مهندسي تفصیلی و مشاوره اتصال گاز پارس جنوبی به پالایشگاه گاز فجر جم (خط لوله “56)