خانه » پروژه ی پروژه طراحی پایه ، تهیه اسناد مناقصه ، نظارت کارگاهی و نظارت عالیه پنج ايستگاه تقويت فشار گاز بر روي خط لوله هشتم سراسری

پروژه طراحی پایه ، تهیه اسناد مناقصه ، نظارت کارگاهی و نظارت عالیه پنج ايستگاه تقويت فشار گاز بر روي خط لوله هشتم سراسری

پروژه طراحی پایه ، تهیه اسناد مناقصه ، نظارت کارگاهی و نظارت عالیه پنج ايستگاه تقويت فشار گاز بر روي خط لوله هشتم سراسری